Dự án app IOS/Android Mentortee do Nga Linh tư vấn và thiết kế

App Mentortee

App IOS cho Hệ thống đào tạo trực tuyến số 01 Việt Nam được vận hành bởi MCC - Mentor Community Center

Thông tin dự án

🍀MCC (Mentor Community Center) là Trung tâm hỗ trợ kiến thức và kỹ năng thực tế cho sinh viên. Với mục tiêu xây dựng một cộng đồng ý nghĩa, MCC đã và đang gắn kết mạng nối giữa sinh viên và cựu sinh viên, tạo kênh cơ hội việc làm cho sinh viên.

Phiên bản Web: https://ngalinh.com/du-an/9-mcc-online

Phiên bản App IOS: https://ngalinh.com/du-an/19-app-mentortee

Phiên bản App Android: https://ngalinh.com/du-an/20-app-mentortee-android

Liên kết: https://mcconline.edu.vn/