Dự án app IOS Mentortee do Nga Linh tư vấn và thiết kế

App Mentortee Android

App Android cho Hệ thống đào tạo trực tuyến số 01 Việt Nam được vận hành bởi MCC - Mentor Community Center

Thông tin dự án

🍀MCC (Mentor Community Center) là Trung tâm hỗ trợ kiến thức và kỹ năng thực tế cho sinh viên. Với mục tiêu xây dựng một cộng đồng ý nghĩa, MCC đã và đang gắn kết mạng nối giữa sinh viên và cựu sinh viên, tạo kênh cơ hội việc làm cho sinh viên.

Phiên bản Web: https://ngalinh.com/du-an/9-mcc-online

Phiên bản App IOS: https://ngalinh.com/du-an/19-app-mentortee

Phiên bản App Android: https://ngalinh.com/du-an/20-app-mentortee-android

Liên kết: https://mcconline.edu.vn/

1
Bạn cần hỗ trợ?